ZOO Brno 2020

pásovec štětinatý (Chaetophractus villosus)

latam vlaštovčí(Lathamus discolor)

duhovka nádherná (Melanotaenia splendida inornata)

červorovec splývavý (Typhlonectes natans)

Přihláška do soutěže o odchov roku Bílý slon 2020

 Základní data:

Zoologická zahrada:                                                  Zoo Brno

Kolektiv 3 pracovníků:                                              Zuzana Holešová, Ing. Jana Moravcová, Dušan Šudák

Kurátor chovu:                                                          Mgr. Šárka Mikátová

Přihlašovaný odchov roku:                                       pásovec štětinatý (Chaetophractus villosus)

Mláďata v počtu 1,1 narozena:                                 23. 8. 2020

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže

matky v téže rozmnožovací sezóně:                         2 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců:                2 mláďata – tj. 100 % z živě narozených

Forma odchovu:                                                       přirozený odchov u rodičů

naší zoo je to již celkově:                                       3. úspěšný odchov tohoto druhu

Rodiče pocházejí:                                                      Otec (Eda): Zoo Krakow, narozen 2014

Matka (Eliška): Zoo Děčín, narozena 2011

K páření došlo v naší zoo dne:                                  v týdnu 18 – 24. 6. 2020

Oba rodiče jsou příbuzní:                                         vzdáleně

Stručný popis odchovu:

 Odchov dvojčat pásovce štětinatého

Stávající chovný pár pásovců štětinatých se v Zoo Brno nachází od roku 2015, kdy z Krakowa přicestoval sameček Eda. Zde na něj čekala samička Eliška, která je v Brně již od roku 2013. Od spojení tohoto páru byly pravidelně pozorovány pokusy o páření. V průběhu let se narodilo několik mláďat, avšak až do roku 2020 se vždy jednalo o porod jednoho mláděte. Dospělosti se, kromě dvojčat z loňského roku dožila pouze další dvě mláďata. Ostatní byla mrtvě narozena nebo zemřela do měsíce od narození.

V roce 2020 jsme první porod zaznamenali 04. 05., mládě však bylo mrtvé a nedovyvinuté. Samec zůstal ještě nějaký čas oddělený od samice a po opětovném spojení pár fungoval naprosto přirozeně.  Před dalším očekávaným porodem byl samec pro jistotu opět oddělen a následně došlo 23. 08. k narození dvojčat.

Pro klidnější odchov byl návštěvníkům zamezen přístup k expozici, samice tedy byla vyrušována pouze při chovatelských činnostech a občasné kontrole mláďat. Při zvýšeném neklidu v okolí pak byla pozorována při přenášení mláďat. V prvních týdnech po porodu preferovala samice živočišnou složku potravy a mláďata znatelně prosperovala. Po měsíci od narození byla poprvé zvážena, přičemž jejich hmotnost činila 885 g a 920 g. Nyní, po několika měsících již váží mladí pásovci o něco více než jejich matka.

Přes počáteční neshody při určování pohlaví mladých jedinců bylo velmi brzy patrné, že se jedná o sourozenecký pár. Poprvé jsme tak v naší zoo úspěšně odchovali i samici pásovce štětinatého.

Přihláška do soutěže o odchov roku Bílý slon 2020

 Základní data:

Zoologická zahrada:                                                  Zoo Brno

Kolektiv 2 pracovníků:                                              Ing. Jana Moravcová, Zuzana Holešová,

Kurátor chovu:                                                          RNDr. Petr Suvorov, Ph.D.

Přihlašovaný odchov roku:                                       latam vlaštovčí (Lathamus discolor)

Mláďata v počtu 1.2 narozena:                                 31. 05. 2020 a 02. 08. 2020

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže

chovné skupiny v téže rozmnožovací sezóně:          3 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců:                3 mláďata – tj. 100 % z živě narozených

Forma odchovu:                                                       přirozený odchov u rodičů

naší zoo je to již celkově:                                       1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno

Rodiče pocházejí:                                                      Otcové: Zoo Köln am Rhein, DE, narozeni 2019

Matky: soukromý chovatel, Česká republika, narozeny 2019

K páření došlo v naší zoo dne:                                  jaro 2020

Rodiče jsou příbuzní:                                                ne (pravděpodobně pouze matky sobě navzájem a otcové sobě navzájem)

Stručný popis odchovu:                                           

 Prvoodchov latama vlaštovčího v Zoo Brno                      

Latam (neboli papoušek) vlaštovčí je v přírodě veden jako kriticky ohrožený a původní početní odhad divoké populace cca 2.500 ex byl velmi optimistický – realita může být až desetinásobně nižší díky masivnímu odlesňování (až 23% habitatu latama vlaštovčího bylo během posledních 20 let zlikvidováno nešetrnou těžbou dřeva). V světových zahradách je toho času drženo cca 300 jedinců s převahou v EAZA. Druh bude v nadcházejícím roce zařazen do Evropského záchovného programu (EEP). Význam jeho chovu v zajetí tedy raketově stoupá.

Chovnou skupinu latamů vlaštovčích jsme v Zoo Brno sestavili v roce 2019. Tři samci přišli ze Zoo Köln am Rhein a tři samice od soukromého chovatele s doporučením. Spojování obou pohlaví dohromady proběhlo v únoru 2020 a obešlo se bez problémů. Ptáci se poměrně rychle zabydleli v expozici. Jednalo se o vhodnou koncepční změnu, která běžný druh (andulky vlnkované) nahradila druhem ohroženým. Latamové dále sdílejí expozici s několika dalšími druhy ptáků – párem papoušků Alexandřiných, párem stárnoucích papoušků zpěvavých, párem holubů zelenokřídlých, dvěma páry lžičáků novozélandských a malou skupinkou křepelek čínských. V rámci druhového složení jsme zatím nezaznamenali problémy.

První páření bylo pozorované už 22. 02., proto jsme jim poskytli tři kmenové hnízdní budky. Latamové jsou od přírody zvědaví, takže je velmi brzy začali zkoumat. V průběhu jara jsme jim předkládali vrbové okusy, zelené krmení a klíčené zrní, které dobře přijímali.

Bylo pozorované vzájemné krmení v rámci nově vytvořených párů. Koncem května se v jedné z budek vylíhlo první mládě a druhé na sebe nenechalo dlouho čekat. V druhé budce se zatím pilně sedělo na dalších vajíčkách. Koncem června byla mláďata okroužkována a byly jim odebrány vzorky na určení pohlaví. Záhy poté opustila obě hnízdní budku. V druhé budce se vylíhlo poslední mládě až na začátku srpna, avšak i tento jedinec přežil a byl odchován do vzletnosti.

V sezóně 2020 jsme celkem odchovali tři mláďata (1.2.0). Sameček odešel koncem října do Zoo Wroclaw a samičky záhy poté do Zoo Antwerpen a Zoo Praha. Vzhledem k tomu, že z hlediska ochrany přírody se jedná o smysluplný druh, jsme velice rádi, že se nám jej podařilo odchovat, a doufáme, že v nadcházející sezóně se dočkáme dalších potomků.

Přihláška do soutěže o odchov roku Bílý slon 2020

 Základní data:

Zoologická zahrada:                                                  Zoo Brno

Kolektiv 2 pracovníků:                                              Dušan Šudák, Marek Morávek

Kurátor chovu:                                                          Mgr. Petr Šrámek

Přihlašovaný odchov roku:                                       duhovka nádherná (Melanotaenia splendida inornata)

Mláďata v počtu 0,0,32 narozena:                            12 – 26. 09. 2020

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže

chovné skupiny v téže rozmnožovací sezóně:          cca 100 mláďat

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců:                32 mláďat – tj. cca. 32 % z živě narozených

Forma odchovu:                                                       umělý odchov

naší zoo je to již celkově:                                       1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno

Rodiče pocházejí:                                                      Otcové: z přírody (Austrálie)

Matky: z přírody (Austrálie)

K páření došlo v naší zoo dne:                                  září 2020

Rodiče jsou příbuzní:                                                nelze hodnotit

Stručný popis odchovu:                                           

 Rodičovské hejno duhovky nádherné poddruhu inornata jsme získali v roce 2018 přímo ze země přirozeného výskytu druhu – Austrálie. Jednalo se již o pohlavně dospělé jedince. Část z nich jsme v následujícím roce oddělili do speciálně upraveného vytíracího akvária v zázemí. Jednalo se o hejno s několika samci a větším množstvím samic.

Ryby se vytřely do připraveného „mopu“, který byl po čase vyjmutý a přemístěný do menšího akvária. Po několika pokusech, kdy došlo k zaplísnění, byly jikry ošetřeny methylenovou modří a množství zaplísněných znatelně kleslo.

Potěr byl ihned po vykulení schopen přijímat potravu a snažili jsme se jí poskytnout co nejpestřejší. Krmen byl několikrát denně. Úmrtnost je u duhovek v prvních dnech a týdnech života značná, což byl i náš případ. Situaci navíc ztěžuje velmi pomalý růst, který prodlužuje kritické období pouze relativně pomalu mizící se zvětšující se velikostí.

Vzhledem k tomu, že tento poddruh není, dle našich vědomostí, chován ani odchováván v žádné evropské zoo, považujeme náš odchov za významný.

Přihláška do soutěže o odchov roku Bílý slon 2020

 Základní data:

Zoologická zahrada:                                                  Zoo Brno

Kolektiv 3 pracovníků:                                              Dušan Šudák, Ing. Jana Moravcová, Zuzana Holešová

Kurátor chovu:                                                          Mgr. Petr Šrámek

Přihlašovaný odchov roku:                                       červorovec splývavý (Typhlonectes natans)

Mláďata v počtu 0,0,5 narozena:                              7, 12 a 30. 9. 2019

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže

chovné skupiny v téže rozmnožovací sezóně:          5 mláďat

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců:                2 mláďata – tj. 40 % z živě narozených

Forma odchovu:                                                       umělý odchov

naší zoo je to již celkově:                                       1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno

Rodiče pocházejí:                                                      Otcové i Matky: Zoo Zagreb, Zoo Riga, Zoo Amersfoort

K páření došlo v naší zoo dne:                                  došlo k němu v naší zoo, ale nelze přesně určit kdy, vlastní páření nepozorováno

Rodiče jsou příbuzní:                                                nelze hodnotit, chov ve skupině

Stručný popis odchovu:

 Chovná skupina byla sestavena v průběhu předchozích dvou let ze tří zoologických zahrad. Pro červorovce bylo zařízeno nové akvárium, které sdílí s pipami malými a nožovkami. Žádné problémy v soužití těchto druhů nebyly pozorovány. Dno akvária je pokryté vyšší vrstvou písku, která umožňuje červorovcům se v případě potřeby zahrabat. Nevýhoda tohoto přirozeného substrátu je v tom, že jedince lze mimo období krmení často nesnadno pozorovat.

Snažili jsme se druhu poskytnout co nejoptimálnější podmínky, a to jak parametry vody, tak i kvalitní a různorodé krmení. První známky gravidity jsme pozorovali na některých samicích v letních měsících roku 2019. Vzhledem k přítomnosti vyšší vrstvy písku na dně jsme nedokázali přesně určit dobu narození mláďat. Lze však předpokládat, že společně s dospělci vyplula velmi brzo po narození při krmení.

Názory na to, zda mláďata od dospělců oddělit či nikoliv se různí. My jsme zvolili možnost mláďata oddělit. I přes to se nám podařilo odchovat pouze dvě z pěti narozených. Přesná příčina úhynu tří mláďat nám zůstává skryta. 

Vzhledem k tomu, že úspěšně odchovaných mláďat je v evropských zoo pomálu, považujeme naše dva odchovy za velmi cenné.                                          

Za organizaci přihlášky podává a uvedené               ředitel zoo – MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

skutečnosti potvrzuje: