Historie

Sdružení Česká ZOO

občanské sdružení k podpoře chovatelské práce českých a slovenských zoologických zahrad

Občanskému sdružení, které nese název Česká ZOO a které již několik let organizuje mezi českými a později i slovenskými zoologickými zahradami soutěže na podporu jejich chovatelské práce, bude na sklonku léta 2014 již 20 let.

U jeho zrodu stála holdingová společnost Kabel plus a.s., především však její tehdejší generální ředitel Dr. Petr Široký, který je spolu s ing. Janem Filipem, panem Jaroslavem Svobodou a panem Petrem Pavlíkem autorem a iniciátorem myšlenky. Pod názvem Nadace Česká ZOO tak byl na jednání zřizovací valné hromady dne 22. 8. 1994 položen základ organizace, v jejímž, již tehdy také přijatém statutu, čteme, že „…cílem a posláním je 1) shromažďování finančních prostředků a jejich využívání k podpoře českých zoologických zahrad a jejich rozvoje a 2) popularizace českých zoologických zahrad, jejich činností i výsledků a zviditelňování zoo vůbec, jako jednoho z nejdůležitějších nástrojů dnešní společnosti v jejím úsilí o odvrácení ekologické katastrofy.

Kromě zmíněného statutu nadace byla na zřizovací valné hromadě za přítomnosti všech 7 právnických osob zřizovatelů schválena i celá řada dalších dokumentů a materiálů, nezbytných pro registraci nadace, která tak mohla být na Magistrátu města Ostravy již bez dalších překážek a průtahů provedena. Rozhodnutí o registraci nese datum 26. 8. 1994 a právní moci nabylo dnem 30. 8. 1994, což je tedy přesné datum vzniku organizace, za jejíž přímé pokračovatele se my dnes považujeme.

Přestože od samého počátku bylo všem zúčastněným zřejmé, že nová organizace díky tomu, že nedisponuje žádnou základní finanční jistinou, nejenže bude mít značné finanční problémy, ale také je i na hony vzdálena skutečné nadaci v pravém smyslu toho slova, nezbývalo, než zvolit do názvu právě tento termín, který v tehdejší době značné právní a zákonné nedostatečnosti alespoň vzdáleně připomínal charakter zahájené činnosti.

A ta se začala rozbíhat opravdu slibně, především díky vydatné materiální i finanční podpoře zřizovatelů, tedy společnosti Kabel plus. Zvolený devítičlenný výbor zpracoval přesná pravidla spolupráce se všemi českými zoologickými zahradami, včetně zásad, podle nichž budou získané prostředky zahradám rozdělovány a současně při tom využity i v oblasti popularizace jejich práce. Hlavní důraz byl položen na chovatelskou a odchovnou práci zoo, takže nepřekvapí, že mezi prvními popularizačně-dotačními akcemi nadace byla i soutěž o zoologicky nejcennější úspěšný odchovek exotického druhu zvířete komplexně dosažený v jedné z českých zoo („Odchovek roku“), a také soutěž o nově otevřenou zoologickou expozici, nejlépe naplňující potřeby chovu a odchovu exotických zvířat v zajetí a současně i jejich prezentace návštěvníkům („Expozice roku“). Slavnostní a veřejné vyhlášení výsledků obou soutěží již za rok 1994 proběhlo před televizními kamerami vysílání Kabel plus počátkem roku 1995 a bylo spojeno i s rozdělením poměrně značných finančních odměn (celkem 170 000,- Kč). Jen pro zajímavost: Odchovkem roku se stal odchov zoborožce kaferského Zoo Praha a Expozicí roku pak expozice Pavilonu šelem Zoo Jihlava. Přehled účasti i výsledků všech dosavadních ročníků přináší souhrnná tabulka.

Bohužel již následující rok ukázal, že počáteční obavy z finančních potíží byly více než oprávněné. I přes upřímnou a často i vyčerpávající snahu všech stávajících členů nadace se jejich řady nijak významně nerozšiřovaly, zejména ne pokud šlo o právnické osoby (tedy organizace), což se velmi negativně odráželo i na získaných příspěvcích. I přesto se však při druhém ročníku obou zmíněných soutěží podařilo mezi zoologické zahrady rozdělit částku více než 100 000,- Kč. To však již nastal rozhodující zlom, bohužel k horšímu. Trvale se nelepšící členská základna i finanční situace začaly podlamovat i počáteční nadšení původních zřizovatelů a tak na jaře 1996 všechny společnosti holdingu Kabel plus z nadace odstupují a tím se uzavírá i jediný vydatný zdroj jejích příjmů, když mezitím ztroskotaly (zčásti na zákonech, zčásti na financích) i všechny pokusy o organizování sbírek, výherních i propagačních soutěží, aukcí, spoluprací i celé řady dalších, alespoň potenciálně ziskových aktivit.

Protože se však především oba uskutečněné ročníky zmíněných soutěží těšily mezi českými zoo poměrně slušné popularitě a zájmu, a také s ohledem na jednomyslně deklarovanou užitečnost a prospěšnost takovýchto soutěží, nepovažovali zbývající členové nadace, sestávající nyní již pouze z fyzických osob, ani za nezbytné, ani za moudré celou organizaci rozpustit. Ve snaze snížit všechny náklady na absolutní minimum bylo však nutno provést celou řadu organizačních změn, počínaje úpravami statutu a propuštěním jediného dosavadního placeného zaměstnance (ředitele nadace) a konče zrušením kanceláře i bankovního konta. Ve směru k zoologickým zahradám byly také postupně zúženy veškeré dotační aktivity až na pouhé čestné a často jen symbolické odměny vyhodnoceným účastníkům obou soutěží, což však kupodivu nijak negativně neovlivnilo jejich zájem a účast. Díky mimořádnému pochopení Městského úřadu ve Štramberku a zejména jeho starosty, pana ing. Jana Sochy, bylo také možno pro veřejné vyhlašování vítězů zachovat od druhého ročníku i nadále slavnostní a atraktivní prostředí Štramberského hradu a založit tady tak tradici velmi neformálních, ale o to příjemnějších setkání pracovníků českých zoologických zahrad, spojených nejen s jakýmsi zhodnocením a oceněním jejich celoroční chovatelské práce, ale i se společným posezením, výměnou cenných informací a v neposlední řadě – díky celé řadě dalších příznivců a sponzorů – i s velmi zajímavým pohoštěním.

A na tom nic nezměnila ani skutečnost, že od 1. 1. 1999 přestala v souvislosti s nově přijatými zákony a jejich uváděním do života Nadace Česká ZOO existovat a nahradilo ji občanské sdružení Česká ZOO.

Jeho nový statut je nyní s těmito zákony v plném souladu, což potvrdila i jeho registrace ministerstvem vnitra ke dni 10. 3. 1999 a přidělené identifikační číslo 66935075. Ve vztahu k poslání a cílům nově registrovaného sdružení se však oproti původnímu statutu nadace nezměnilo původně vůbec nic, a totéž platilo i pro jeho spolupráci se zoozahradami, včetně pokračování obou soutěží a jejich organizace.

Jenže právě rok 1999 přinesl ve svém závěru také i druhý zlom, a to zlom v přístupu jednotlivých zoologických zahrad. Zatímco dosud se v obou soutěžích svou účastí aktivně střídalo jen asi 5 stále stejných zoo (z celkově 14 v ČR), po valné hromadě Unie českých a slovenských zoo v září 1999 nastal výrazný obrat. Přispěla k tomu především oficiální podpora, které se Sdružení dostalo se strany presidenta Unie Ing. Vladislava Jirouška (Zoo Jihlava), jednak i probuzený zájem slovenských zoo. Na základě jednání zmíněné valné hromady rozšířilo sdružení Česká ZOO (počínaje ročníkem 1999) své soutěžní aktivity na všechny členy Unie, tedy i na zoologické zahrady na Slovensku, a ke dni 27.10.1999 upravilo v tomto smyslu i svůj Statut (ze dne 10.3.1999) a Pravidla pro poskytování příspěvku obč. sdružení Česká ZOO (pro období po r. 1998) (ze dne 5.5.1999). Unie pak na oplátku zdůraznila svou dosud jen morální podporu i sympatickým finančním příspěvkem na odměnění vyhodnocených účastníků soutěže z řad pracovníků českých a slovenských zoo. Pro ročník 1999 činil tento příspěvek 50 000,- Kč s tím, že jeho výše bude pro každý další ročník určena novým rozhodnutím výboru Unie. Zde je třeba zdůraznit, že Unie se tímto nestala členem Sdružení (odporovalo by to stanovám Sdružení), ale pouze jedním z jednorázových přispěvatelů či sponzorů.

Práci sdružení tak nadále řídí devítičlenný volený výbor, v čele s rovněž voleným sekretářem, který je zároveň i statutárním zástupcem celé organizace. Všechny funkce jsou volené a čestné, tedy bezplatné. Zcela dobrovolné je i členství, které je však v případě řádných členů sdružení vázáno na úhradu pravidelného ročního příspěvku ve výši nejméně 200,- Kč pro fyzickou osobu a nejméně 10 000,- Kč pro právnickou osobu (v zájmu objektivity rozhodování nijak nesvázanými s kteroukoliv zoo).